Semalt bilen E-A-T SEO


Mazmuny

 1. E-A-T näme?
 2. E-A-T-iň ähmiýeti
 3. E-A-T & SEO gatnaşyklaryny aýyrmak
 4. Sahypaňyzyň E-A-T yzarlaýandygyny nädip kesgitlemeli?
 5. Semalt, SEO-ny gowulandyrmak üçin E-A-T görkezmäge başlady
 6. Jemleýji sözler
E-A-T, Google-da has ýokary derejelere çykmagyň ýoluny ýönekeýleşdirýän düşünje. Bu düşünjede E, Ekspertiza, A abraýly we T ygtybarlylygy aňladýar.

“E-A-T” -iň ähmiýeti barada Google-dan tassyklama 2019-njy ýylyň fewral aýynda geldi. Şondan bäri bütin dünýäde SEO üpjün edijileri ony SEO strategiýasyna girizmegi ýatdan çykarmaýarlar.

E-A-T näme?

Bu düşünjede E, A we T elipbiýleriniň nämäni aňladýandygyny bilýärsiňiz. Häzirki wagtda puluňyz ýa-da durmuşyňyz (YMYL) sahypalary üçin zerurdyr.

Tejribe, abraý we ygtybarlylyk adalgalarynyň nämäni aňladýandygyny öwreneliň:

Tejribe

Tejribe termini, belli bir ugurda ökde bolmak ýa-da ösen bilim derejesini almak diýmekdir. Mazmunyňyz hünärmeniň döredendigini görkezmelidir.

Haýsy web sahypasynyň mazmuny ýa-da haýsy kompaniýa degişlidigi möhüm däl. Mazmuny gymmatly bolsa we tejribäni görkezýän bolsa, Google ony sylaglar.

Web sahypaňyzdaky iň köp mazmun gybat ýa-da gülkünç bolsa, onda tejribe gerek däl. Hukuk, maliýe ýa-da saglyk/lukmançylyk bilen baglanyşykly mazmuny öz içine alýan bir sahypa işleýän bolsaňyz, onuň tejribäni görkezýändigine göz ýetiriň.

Abraýlylyk

Awtoritetlilik bilen, Google beýleki pudak hünärmenleriniň arasynda abraýly ýa-da abraýly adam bolmagyňyza garaşýar.

Mundan başga-da, bir mowzuk bilen baglanyşykly bilimleriň ýa-da maglumatlaryň esasy çeşmesi hökmünde abraýlylyga düşünip bilersiňiz. Abraýlylyk mazmun döredijileriň tejribesinden gelýär.

Web sahypaňyzdaky sahypalarda forum ýa-da jemgyýetçilik çekişmesi bar bolsa, söhbetdeşligiň hili abraýy gaýtalaýar.

Ygtybarlylyk

Ygtybarlylyk, sahypaňyzyň we ondaky mazmunyň kanuny, aç-açan we takykdygyny aňladýar. Web sahypaňyz ygtybarly çeşme hökmünde görünmeli.

Bir kompaniýanyň web sahypasy we mazmuny döredijiler tarapyndan döredilen ynam has köp traffigi döredýär we potensial müşderileriň sany hem köpelýär. Elektron telekeçilik kompaniýalary muny gowy bilýärler.

Mazmuny ýa-da ulanyjy tejribesi bolsun, web sahypaňyza degişli ähli zat, gelýänlere özlerini howpsuz bir saýtdadygyny duýmalydyr. SSL şahadatnamasyny gurnap başlap, web sahypaňyzyň Biz hakda, Biziň bilen habarlaşyň we ynam döredýän beýleki sahypalaryň bardygyna göz ýetirip bilersiňiz.

E-A-T-iň ähmiýeti

“Google” -yň hil bahalandyryjylary tarapyndan berlen görkezmeler web sahypasynyň reýtingini kesgitleýär. Dogry, bu hakykat däl.

E-A-T web sahypasynyň ulanyjylar üçin gymmatlydygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär. Google-yň hil bahalandyryjylary, bir sahypanyň ýa-da web sahypasynyň näçeräk baha berýändigine baha berende E-A-T hasaplaýarlar.

Ulanyjylaryň ösen onlaýn tejribe aljakdyklaryny we mazmunynyň standartlaryna laýyk gelýändigini görýärler. Başga sözler bilen aýdylanda, hil bahalandyryjylary ulanyjylaryň bir mazmuny rahat okaýandyklaryny, paýlaşjakdygyny we maslahat berjekdigini görenlerinde, şol mazmuny öz içine alýan web sahypasy ýa-da web sahypasy has E-A-T dostlukly bolýar.

E-A-T, ulanyjylara bäsdeşlerinden has saýty saýlamaga ugrukdyrýan sebäpdir. E-A-T, Google-yň mazmuny nädip kabul edýändigine gönüden-göni täsir edýär we şeýlelik bilen gözleg netijelerinde web sahypalaryna ýa-da web sahypalaryna has ýokary dereje almaga kömek edýär.

E-A-T & SEO gatnaşyklaryny aýyrmak

E-A-T, web sahypasynyň reýtingini ýokarlandyrýan SEO faktorlaryndan biridir. Bu düşünje mazmuny ulanyjylar üçin gymmatly edýändigi sebäpli, esasan adam düşünjesidir.

Google E-A-T-ä nädip düşünip biler we şoňa esaslanyp web sahypasynyň derejesini ýokarlandyryp biler?

Köp adamlar düşünýärler gözleg algoritmleriniň nähili işleýändigi, ýöne E-A-T hakda jogap tapmaň. Şeýle soraglaryň hemmesine jogap hökmünde Google-yň E-A-T-ä nähili düşünýändigine düşünmek üçin aşakda üç ädim bar.

1-nji ädim: Gözleg inersenerleri gözleg netijeleriniň hilini ýokarlandyrmak üçin gözleg algoritminiň düzedişlerine seredýärler.

2-nji ädim: Algoritmleri gözlemek üçin edilen düzedişler, baha bermek üçin hil derejelerine ýetýär. Şonuň üçin üýtgeşmeler barada pikir alyşýarlar.

3-nji ädim: Bu seslenmä esaslanyp, Google teklip edilýän üýtgeşmeleriň gözleg netijelerine oňyn ýa-da ters täsir etjekdigini kesgitleýär. Tüweleýler oňyn netijeleri getirýän bolsa, Google olary durmuşa geçirýär.

Şonuň üçin E-A-T düşünjesine laýyklykda döredilen mazmun gözleg netijelerinde has ýokary orny eýeleýär.

Bu 3 basgançakly ylmy amal, Google inersenerlerine E-A-T bilen gabat gelýän signallara düşünmäge we reýting algoritmlerine zerur düzedişleri girizmäge mümkinçilik berýär.

Bu amalyň jikme-jikliklerine has gowy düşünmek üçin, geçip bilersiňiz Gaty synag Google tarapyndan düşündirildi. Bulardan başga-da aşakdaky wideo tomaşa edip bilersiňiz:


Sahypaňyzyň E-A-T yzarlaýandygyny nädip kesgitlemeli?

E-A-T we onuň ähmiýeti barada öwreneniňizden soň, mazmunyňyzyň E-A-T düşünjesine eýerýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak bilen gyzyklanyp bilersiňiz.

Aşakdakylara jogap tapyň:
 • Web sahypaňyzdaky mazmun YMYL mowzuklary hakda?
 • Senagat hünärmeni sahypaňyzdaky mazmuny döredenmi?
 • Sahypaňyzyň mazmunyny barlaň. Abraýly we meşhur çeşmelerdenmi?
 • Sahypaňyzyň mazmunyny yzygiderli täzeläp durýarsyňyzmy?
 • Sahypaňyza girýänler mazmuny gymmatly tapyp, oňa ynanarlarmy?
 • Sahypaňyz ygtybarlymy?
 • Sahypaňyzda "About" we "Aragatnaşyk" sahypalary barmy?
 • Sahypaňyzda makalalar ýa-da bloglar bar bolsa, ahyrynda "Awtoryň bio" barmy?
Bu soraglara jogap alyp bilseňiz we şoňa esaslanyp, zerur üýtgeşmeler girizip bilseňiz, Google sahypaňyzy gymmatly hasaplar we gözleg netijelerinde has ýokary derejä çykar.

Şeýle-de bolsa, mazmunyňyzyň E-A-T düşünjesine laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamagyň aňsat usuly bar. Ol işe alýar Sahypa Analitikasy hyzmatlary “Semalt” -dan.

Öz-özüňi seljermek üçin hünär hyzmatlaryna baranyňyzda, diňe iň gowy maslahatlara garaşyp bilersiňiz. Öz-özüňi seljermek meselesinde bir zady sypdyryp bilersiňiz.

Pudagyň hünärmenleri mazmunyňyzy birnäçe parametr boýunça seljerenlerinde, bir zady ýitirmek mümkinçiligi ýitýär.

Semalt, SEO-ny gowulandyrmak üçin E-A-T görkezmäge başlady

Şu wagta çenli E-A-T, onuň ähmiýetine we SEO bilen gatnaşygyna düşündiňiz. E-A-T-ni görkezmegiň usullaryna düşünmegiň wagty geldi, şonuň üçin web sahypasy Google-yň öňünde gymmatly bolar we gözleg reýtingi ahyrsoňy gowulaşar.

Bilermenler Semalt köp usullary teklip ediň. Ine, olaryň käbiri:
 • Mazmuny täzeläň
Mazmuny yzygiderli täzelemek E-A-T görkezmek üçin möhümdir. YMYL saýtlary üçin bolsa möhüm bolýar.

Mazmuny kanuny, maliýe, lukmançylyk, saglyk, salgyt ýa-da YMYL bilen baglanyşykly başga bir mowzuk hakda bolsa, yzygiderli redaktirlenmeli, täzelenmeli we gözden geçirilmeli.

Bulardan başga-da, mazmunyň bu görnüşi hünär çeşmelerinden gelmeli ýa-da hünär stilinde hödürlenmeli.

Mazmuny YMYL däl mowzuklarda bolsa, yzygiderli täzelenmek hem zerurdyr. Hil derejesi boýunça görkezmeler (QRGs) bu barada hiç zat açmady, ýöne Semalt hünärmenleri munuň henizem möhümdigine ynanýarlar.

Könelişen mazmunly web sahypasy ýa-da web sahypasy nädip ulanyjynyň ynamyny gazanyp biler?
 • Faktlara baha beriň
Google-dan hil derejesini kesgitlemek boýunça görkezmelere (habarlar), habar makalalary, ylmy ýazgylar we beýleki degişli mazmunlar hakykatdanam takyk bolmaly. Ynamly çeşmelerden gelmeli we degişli jemgyýet bilen bilelikde gitmeli.

Mysal üçin, web sahypasyndaky täzelik makalalary isticurnalistik hünärmenlige eýermeli, ylmy ýazgylar guramalardan ýa-da ylmy tejribesi bolan adamlardan bolmaly.

YMYL däl mazmun üçin faktlardan gaça durmaly diýmek däl. Google-yň Wikipediýa we beýlekiler ýaly ygtybarly hasaplaýan çeşmelerine mazmuny barlamaly.
 • Syn alyň
Abraý gazanmak barada aýdylanda, onlaýn synlar uly kömek edýär. Web sahypasy, önüm, hyzmat ýa-da iş hakda oňyn ýa-da otrisatel maglumatlary açýarlar. We, ygtyýara we ynamy alyp barýar.

Köp adamlar muňa düşünmeýärler we diňe bir syn sahypasyna - BBB (Has gowy iş býurosy) ünsi jemleýärler. Emma, ​​BBB-den alnan bahalar oňyn ýa-da otrisatel abraýyň esasy parametrleri däl.

Web sahypasynyň eýeleri ýa-da kärhanalary belli bir derejede agram salýan saýtlardan has oňyn synlary almaly. Adamlar tarapyndan ulanylýan we ynamdar saýtlar bolup biler.
 • Ynamyňyzy görkeziň
Ygtybarlylygyňyzy görkezip, Google-a E-A-T görkezip bilersiňiz. Highokary hünärli ýa-da pudagyňyz bilen baglanyşykly abraýly baýraklaryň eýesi diýip pikir ediň, ony öz sahypaňyzda agzap geçiň we Google-a, bütin dünýä mälim bolsun.

Ynamdarlygyňyzy görkezmegiň iki usuly bar - "Awtor Bio" we "About" ýa-da "Team" sahypalarynda. Munuň aňyrsyndaky maksat, Google-a Tejribäňiz, abraýyňyz we ygtybarlylygyňyz (E-A-T) hakda maglumat bermekdir.
 • Hünärmen hyzmatlaryny işe alyň
Işleri ajaýyp gutarmak üçin ähli pudaklarda hünärmenler bar. Şeýle hem, sahypaňyzy E-A-T sazlaşykly etmek üçin hünärmen hyzmatlaryny almak üçin gidip bilersiňiz. Web sahypaňyz YMYL mowzuklaryny öz içine alýan bolsa, hünärmenler tarapyndan taýýarlanan mazmuny çap etmek hökmanydyr.

YMYL kategoriýasyna girmeýän mowzuklar üçin hünärmen hyzmatlaryny almak hökmany däl. Senagatyňyzda tejribesi bolan adamlaryň hyzmatlaryny hakyna tutup bilersiňiz. Mundan başga-da, mowzuklaryňyz bilen baglanyşykly ýokary hilli mazmun ýasamak bilen tanalýan adamlary hakyna tutup bilersiňiz.

Her web sahypasynyň eýesiniň hünärmen hyzmatlaryny almak üçin býudjeti ýok. Bu ýagdaýda “Myhman Post” çözgüdi. Hünärmenden web sahypaňyza myhman ýazgy ýazmagyny haýyş edip bilersiňiz.

Jemleýji sözler

E-A-T düşünjesi SEO üçin möhümdir. Web sahypasynyň eýeleri, sahypasyndaky mazmunyň Tejribe, abraý we ygtybarlylygy görkezýändigine göz ýetirmeli. Web sahypasyndaky mowzuklaryň köpüsi YMYL (Puluňyz ýa-da durmuşyňyz) kategoriýasyna degişli bolsa, E-A-T düşünjesi zerur bolýar.

Bularyň hemmesi däl, sebäbi Google-da E-A-T-ni görkezmeli. Google-yňyzy sahypaňyzyň gözleg netijelerinde has ýokary EAT düşünjesine eýerýändigine düşünmek. Muny takyk ýerine ýetirmek üçin hünärmen hyzmatlaryny hakyna tutup we dynç alyp bilersiňiz.


send email